ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 im. Janusza Korczaka w Tarnowie (dawniej gen. Karola Świerczewskiego)

                                                                                                                                                   (tekst Józefiny Bociek)

    Budowa obiektu szkoły wg dokumentacji opracowanej przez Miasto - Projekt-Kraków, Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Miejskiego w Krakowie ul. Kraszewskiego 86 - trwała około dwóch lat. Rozpoczęto budowę w 1961 r., a oddano do użytku 9 lutego 1963 roku. Wykonawcą robót montażowo- budowlanych było Tarnowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, które przejęło budowę od ZBM - Kraków Oddział Tarnów. Nadzór techniczny nad budową spełniała Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Tarnowie ul. Kniewskiego 24.
Kubatura wszystkich pomieszczeń szkolnych liczy 18 202 52 m3. Koszt budowy wyniósł 11 042 697 74 zł, natomiast parcelę na ogród zakupiono za 17 500 zł.

    05.Widok szkoly od boiska szkolnego 1963r..JPGSzkoła zajmuje 15 izb lekcyjnych, 3 pracownie fizyczno-chemiczne, dwie zajęć praktyczno- technicznych, 3 gabinety naukowe: biologiczny, fizyczny i chemiczny, 5 pokoi specjalnych: pokój organizacji uczniowskich, pomocy naukowych, lekarza, dentysty, instruktora wychowania fizycznego oraz salę gimnastyczną z dwoma szatniami, rozbieralniami i natryski. Świetlica, czytelnia, jadalnia, biblioteka, 4 pomieszczenia administracyjno- biurowe oraz kuchnia z zapleczem, funkcjonalnie powiązanymi dwoma pomieszczeniami. W głównym pawilonie są dwa mieszkania służbowe (dwa pokoje + kuchnia i urządzenia sanitarne).

    Prace organizacyjne szkoły prowadził od 1 września 1962 r. P. Jan Saletnik, były długoletni inspektor szkolny powiatów: Dąbrowa tarnowska, Myślenice i Tarnów.
    W związku z połączeniem Wydziałów Oświaty powiatu Tarnów i miasta Tarnów- wyżej wymieniony przeszedł do pracy w szkolnictwie na terenie miasta Tarnów. Zastępcą kierownika szkoły został mianowany od 1 marca 1963 roku p. Ryszard Wolanowski, nauczyciel szkoły podstawowej Nr 13. W skład nowo zorganizowanego Grona Nauczycielskiego weszli Nauczyciele ze szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 5, Nr 2, Nr 7, Nr 15, Nr 6. Uczniowie zostali przekazani w ilości 877 ze szkół sąsiednich: najwięcej ze szkoły Podstawowej Nr 4, następnie Nr 5, 1, 2, oraz 3.
    W okresie od 5-7 marca 1963 r. Dokonano wyborów do rad klasowych rodziców, a w dniu 15 marca 193 r. – wyboru prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym został wybrany Towarzysz Słowik Marian prezes PSS, a jego zastępcą Towarzysz Pałach Michał pracownik MO.

    Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło na Sali gimnastycznej w dniu 24 marca 1963r.

06.Uroczystosc otwarcia szkoly_24 marca 1963r..JPG

    Na program uroczystości złożyły się przemówienia władz szkolnych: mgr Tumidajskiego Franciszka wice-kuratora KOKS, Zonia Tadeusza sekretarza Pr. MRN w Tarnowie, Łazarza Fryderyka inspektora szkolnego.
    W części oficjalnej i artystycznej wzięli udział Żukiewicz Leonard sekretarz KP PZPR, Brewiński major W.P., Opałko Stanisław dyrektor Zakładów Azotowych w Tarnowie, poseł na sejm Sutkowski Stanisław oraz liczni goście i rodzice.
    W części artystycznej wystąpiła młodzież Liceum Pedagogicznego i MDK oraz miejscowej szkoły. W toku całej uroczystości przygrywała orkiestra miejscowej jednostki wojskowej.
    Szkoła Podstawowa Nr 16 otrzymała imię Gen. Karola Świerczewskiego. Portret gen. Świerczewskiego uroczyście zawieszono w hollu szkoły.

Rok szkolny 1963/64
    Nauka w szkole rozpoczęła się 3 września 1963 roku. W nowym roku szkolnym zostały wprowadzone nowe programy nauczania szkoły podstawowej 8-letniej do klasy V, jednocześnie wprowadzono tez i nowe podręczniki do tych klas.
    Ogółem szkoła liczyła 927 uczniów, nauka odbywała się w 14 klasach na dwie zmiany w 24 oddziałach, młodzież tę uczyło 28 nauczycieli.
    07.Chor szkolny 1963r..JPGNa terenie szkoły działały organizacje młodzieżowe, do których uczniowie należeli dobrowolnie, a to: ZHP- 42 uczniów, TPPR- 35 uczniów, w SKO- 425 uczniów, SKS należało 28 chłopców i 25 dziewcząt. Praca powyższych organizacji rozwijała się zadowalająco.
    W tym czasie księgozbiór biblioteki szkolnej zawierał 3170 tomów. Dla uczczenia 20 lat Polski Ludowej młodzież szkolna podarowała 609 książek. Opiekę nad biblioteką szkolną pełniła pani Maria Repczyńska.

Rok szkolny 1966/67
    Szkoły podstawowe realizowały ostatni etap reformy szkolnej tj. Program nauczania w zakresie 8 klas szkoły podstawowej. Klasy ósme zaopatrzone zostały w nowe podręczniki dostosowane do wprowadzonych programów nauczania. Zatrudniono nowych nauczycieli, którzy studiowali zaocznie SN o kierunku klas I-III i zajęcia praktyczno- techniczne- Ob. Smaga oraz kierunek geografia- Ob. Rodak. Nadal brakowało specjalisty do nauczania fizyki i chemii, wychowania fizycznego- dziewczęta oraz matematyki.
    Zakupiono nowych pomocy naukowych na kwotę 22 tysiące zł. Ogólna wartość inwentarzowa pomocy naukowych wynosiła 848 tysięcy zł.
Pomimo mizernych kwalifikacji nauczycieli szkoła dobrze realizowała swoje zadania.
    W okresie od 18 lutego do 27 lutego 1967 r. wizytowała pracę szkoły z-ca inspektora szkolnego p. Maria Pisowicz. Poziom naukowo- wychowawczy szkoły określony został jako dobry. Po poprzednich badaniach szkoła zaliczana była do 7 najlepszych w całym kraju.
W tutejszej szkole rok rocznie odbywali praktyki 2- 3 tygodniowe studenci i SN z Krakowa.10.Lekcja-rysunkow-kl.jpg
    Samorząd szkolny zorganizował gazetkę szkolną „Echo Szkoły”, a także szkolenie uczniów klas VI- VIII w zakresie znajomości przepisów o ruchu ulicznym, zebrał kwotę 1525 złotych na budowę pomnika gen. J. Bema w Tarnowie oraz wykonał czyn społeczny w uporządkowaniu obejścia szkoły.
    Szkolna drużyna harcerska zwiększyła swoje szeregi. Spółdzielnia Uczniowska liczyła 180 członków. Działalność jej obejmowała prowadzenie sklepiku spożywczego, uprawy warzyw na grządkach szkolnych, organizowanie wycieczek szkolnych krajoznawczych, samopomoc koleżeńską w nauce. Stan majątku spółdzielni wynosił 14 748 zł, w tym czysty zysk 3 695 zł.
    Szkolna Kasa Oszczędności obejmowała 80 % całej młodzieży szkolnej. Stan oszczędności wynosił 120 560 65 zł. Pozostałe organizacje na ogół wykazywały słabszą działalność społeczno- wychowawczą.
    W roku szkolnym 1966/67 ukończyło po raz pierwszy w dziejach szkoły klasę ósmą 76 absolwentów, wszyscy absolwenci kontynuowali naukę w szkołach średnich Tarnowa.

Rok szkolny 1973/74
   Rozpoczęcie roku nastąpiło wprowadzeniem zmian prze Ministra Oświaty i Wychowania. Jerzy Kuberski wydałinstrukcję w sprawie organizacji kształcenia i wychowania, która zapoczątkowała reformę systemu edukacji narodowej w 30 rocznicę powstania PRL: podział roku szkolnego na dwa semestry, obowiązek wystawiania poszerzonej oceny ze sprawowania ucznia: wzorowe, wyróżniające, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie. Wprowadzono również obowiązek pracy społeczno- użytecznej na rzecz szkoły, rodziny, środowiska. Dla uczniów wszystkich typów szkół wprowadzono wysokość tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych.
    Ponadto wprowadzono ceremoniał na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, tygodniowe apele organizowane przez dyrektora szkoły oraz tzw. „akcent” sprzyjający mobilizacji uczniów do codziennej pracy (apele przedlekcyjne i polekcyjne).

Rok szkolny 1974/75
    W roku tym została powołana nowa dyrekcja, w skład której weszli: Ob. mgr Stanisław Śliwa i Ob. mgr Zofia Salamon. Ze względu na urlop zdrowotny  dyr. Stanisława Śliwy z dniem 1 stycznia 1975 r. Dyrektorem szkoły została Ob. Bogusława Trędowicz.
W szkole została utworzona klasa sportowa (oddział 5a), której wychowawcą został Andrzej Mikos.
   Pierwszaki 1975r. Dyrekcja i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 16 w Tarnowie zaprasza na Uroczystość z okazji 80 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego- Waltera- patrona szkoły. Uroczystość odbyła się w dniu 28 marca1977 roku o godzinie 13.
    W dniu 8 maja 1975 r. Z udziałem licznych gości odbyła sie uroczystość związana z odsłonięciem popiersia Gen. Karola Świerczewskiego „Waltera”, dłuta znakomitego tarnowskiego rzeźbiarza Jana Winiarskiego. Kilka ciekawych zdań o Karolu Świerczewskim przekazał zebranym redaktor Leszek Madejczyk. Natomiast młodzież przedstawiła bogaty program artystyczny.

Rok 1981/82
    13 grudnia 1981 ogłoszono stan wojenny- wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili z młodzieżą pogadanki, wyjaśniające konieczność wprowadzenia stanu wojennego w zaistniałej sytuacji w kraju. Rygory stanu wojennego nałożyły na zespół nauczycielski dodatkowe obowiązki: egzekwowanie od dzieci i młodzieży zarządzeń.
    Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Stefan Majka- prezes zawieszonego Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obowiązki zastępcy pełni nadal Elżbieta Lipowska.
    1 maja 1982 r. – mimo stanu wojennego władze miasta podjęły się organizacji pochodu. W pochodzie wziął udział Szczep ZHP przy tutejszej szkole oraz Grono Nauczycielskie.
    7 maja 1982 r.- Szczep Harcerski im. Heleny Marusarz otrzymuje Sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski za kwotę 27 000 złotych.

Rok 1982/83
    Dzień 24 marca 1983 roku. Odświętnie przybrany gmach szkolny, na frontowej ścianie napis „20lat”. O godzinie 17 do Sali gimnastycznej wchodzą goście: Prezydent Miasta - Mieczysław Strzelecki, Sekretarz KM PZPR- Ryszard Kozioł, Kurator Oświaty i Wychowania - Franciszek Szczułowski, Inspektor Oświaty i Wychowania - Władysław Orłowski, Dyrektor Kombinatu Budowlanego - Władysław Majka, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - Jan Małek.
    Byli nauczyciele, uczniowie i rodzice, była także ekipa Telewizyjnej Kroniki Krakowskiej. Rozpoczęcie uroczystości17. 1975r. Pierwszoklasisci.JPG zgłasza Szczep Harcerski. Głos zabiera dyrektor szkoły mgr Stefan Majka. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi wyróżniających się pedagogów: H. Bernatowicz, St. Grabala, mgr M. Fiołek, mgr A. Mikos, J. Rodak, mgr A. Suseł. W imieniu Rady Państwa aktu dekoracji dokonał Prezydent Tarnowa Mieczysław Strzelecki. Nagrody Kuratora otrzymali: dyrektor mgr Stefan Majka, mgr A. Mikos, mgr M. Fiołek, mgr St. Kmiotek, J. Rodak. Nagrody wręczał Kurator Oświaty i Wychowania mgr inż. Franciszek Szczutowski. Nagrody Inspektora otrzymali: H. Bernatowicz, A. Frudzińska, mgr J. Mikos, mgr W. Mikrut, mgr J. Tatczyn, J. Tyka, mgr A. Suseł. Nagrody wręczał Inspektor Szkolny mgr Władysław Orłowski.
    Po 20 latach działalności szkoła reprezentowała wysoki poziom, dopracowano się znacznej części kadry pedagogicznej z wyższym wykształceniem, pozostali nauczyciele zdobyli doświadczenie i bardzo dobrze służyli szkole.
    1 Maja, jak zwykle z tej okazji w przeddzień odbyła się na Sali gimnastycznej uroczysta akademia, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie. Natomiast 1 Maja grono pedagogiczne, szczep harcerski oraz młodzież z poszczególnych klas, wzięli udział w pochodzie, który przeszedł ulicami miasta.
    W ramach współpracy z Kombinatem Budowlanym w Tarnowie, chór szkolny oraz zespół muzyczny fletów prostych, wystąpił na akademii 1-majowej w Kombinacie Budowlanym.
    Aby uczcić Rocznicę Zwycięstwa, 9 maja, młodzież szkolna zebrała się na uroczystym apelu. Uczniowie z Kółka Historycznego przygotowali na tę okazję montaż słowno- muzyczny.
    Z okazji Dni Oświaty i Prasy odbyło się wiele różnorakich akcji. Na lekcjach pracy- techniki naprawiono zniszczone książki. Przeprowadzono konkurs czytelniczy. Zorganizowano okolicznościową wystawę w bibliotece. Odbyła się także uroczysta akademia, w czasie której, uczniowie poznali dzieje polskiej książki. W części artystycznej wystąpili uczniowie klas drugich i trzecich.
    W szkole organizowano olimpiady- matematyczną, w której w eliminacjach szkolnych:
I-miejsce zajął - Piechna Tomasz, II-miejsce - Kras Bogdan, III-miejsce - Gałek Paweł.
Olimpiada biologiczna - eliminacje szkolne: I-miejsce zajął Łukaszewicz Marek, II-miejsce - Gawron Monika, III-miejsce - Bykała Renata. Eliminacje wojewódzkie - miejsce trzecie - Łukaszewicz Marek.
Olimpiada geograficzna- eliminacje szkolne: I-miejsce zajęła Dydyńska Elżbieta, II-miejsce - Kras Bogdan, III-miejsce - Knot Tomasz. Eliminacje regionalne - miejsce pierwsze - Kras Bogdan.
    Turnieje sportowe: Mistrzostwa Województwa w piłce koszykowej chłopców - pod kierunkiem Janusza Starzyka. Mistrzostwa Tarnowa w piłce siatkowej dziewcząt. Szkoła zajmuje III miejsce w województwie w biegach przełajowych chłopców, III miejsce w Mistrzostwach Polski - makro-region południowy w piłce koszykowej chłopców.
    Dzień Dziecka upłynął pod znakiem atrakcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych: wycieczek, oglądania seansów filmowych. Odbył się również egzamin na kartę rowerową.
    Dnia 6 czerwca zorganizowano wycieczkę po ziemi tarnowskiej. Uczestnikami jej byli uczniowie- zdobywcy I, II, III miejsca w olimpiadach szkolnych, wyróżniający się sportowcy, zwycięzcy Konkursu Ruchu Drogowego, Konkursu Technicznego i Modeli Latających oraz uczniowie wyróżniający się aktywną pracą w Samorządzie Szkolnym.

Rok szkolny 1996/97
    Dnia 28 kwietnia 1997 odbyły się wybory patrona. Uczniowie przez cały rok zapoznawali się z sylwetkami trzech wielkich Polaków: J. Maksymiliana Kolbe, Janusza Korczaka i Kornela Makuszyńskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas IV- VIII i wszyscy nauczyciele. W wyniku wyborów największą liczbę głosów uzyskał Janusz Korczak. Liczba oddanych głosów przedstawiała się następująco: Janusz Korczak- 176 głosów, Maksymilian Kolbe- 161 głosów, Kornel Makuszyński- 119 głosów.
    Dzień 25-26 maja 1999 z pewnością był jednym z najważniejszych dni w życiu szkolnym dla każdego ośmioklasisty. W tym dniu wszyscy uczniowie składali pierwszy w historii egzamin kompetencyjny, który był zarazem egzaminem wstępnym do szkół średnich. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko dużą wiedzą, ale również inteligencją i umiejętnością wiązania treści poszczególnych przedmiotów.
    W związku z reformą oświaty i decyzją Rady Miasta Tarnowa z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Janusza Korczaka zostaje przekształcona w Gimnazjum Nr 7. Szkoła Podstawowa będzie funkcjonować do wygaśnięcia i nie będzie prowadziła naboru do klas pierwszych. Natomiast będzie działała w dalszym ciągu na zasadzie 6-letniej szkoły podstawowej. I tak po 40 latach działalności, w czerwcu 2003 roku, 8- letnia Szkoła Podstawowa Nr 16 wygasa.
    Dnia 23 czerwca o godz. 16.30 ostatni raz zadźwięczał dzwonek uczniom klas ósmych. W tym roku szkołę22. Szk.Podst.-nadanie imienia.JPG opuściło 92 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania Sztandaru Szkoły i Sztandaru Szczepu Harcerskiego. Następnie głos zabrała pani dyrektor mgr inż. Janina Matyjewicz, która pożegnała młodzież, życząc im sukcesów na dorosłej drodze życia.
    Dzień ten był szczególnie ważny dla uczniów klas szóstych, którzy zgodnie z założeniem reformy oświaty, wchodzącej w życie z dniem 1 września 1999 r., kończą szkołę podstawową, a od przyszłego roku szkolnego będą już uczniami pierwszej klasy 3- letniego gimnazjum.
        
KALENDARIUM
•    1961- 1963- Budowa szkoły.
•    09. 1962- Prace organizacyjne prowadzi pierwszy dyrektor szkoły pan Jan Saletnik.
•    5. 01. 1963- Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego nadaje szkole imię gen. Karola Świerczewskiego.
•    03. 1963- Zastępcą dyrektora zostaje mgr Ryszard Wolanowski.
•    25. 03. 1973- Szkoła otrzymuje Sztandar, uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia.
•    20. 06. 1974- Przechodzi na emeryturę dyrektor szkoły Jan Saletnik.
•    09. 1974- Dotychczasowy wicedyrektor szkoły- mgr Ryszard Wolanowski przechodzi do pracy w innej szkole.
•    1974- 1993- W tych latach kolejnymi dyrektorami szkoły są:
      - Pan mgr Stanisław Śliwa,
      - Pani mgr Stanisława Trędowicz,
      - Pan mgr Stefan Majka.
•    Funkcje wicedyrektorów pełnią kolejno:
      - Pani Zofia Salamon,
      - Pani mgr Bożena Westwalewicz,
      - Pani mgr Teresa Hain,
      - Pani Elżbieta Lipowska,
      - Pani mgr Maria Fiołek,
      - Pani mgr Alicja Szewczyk,
      - Pani Irena Grochowiec.
•    1978- Szczepowi Harcerskiemu nade zostaje imię Heleny Marusarz.
•    7. 05. 1982- Szczep Harcerski otrzymuje sztandar.
•    1983- Uroczyste obchody dwudziestolecia szkoły.
•    10. 1990- Powołana zostaje Rada Szkoły w miejsce Komitetu Rodzicielskiego.
•    25. 01. 1991- Uchwałą Rady Szkoły odwołany zostaje Patron szkoły gen. Karol Świerczewski.
•    09. 1994- Ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Bez tytułu”.
•    14. 06. 1996- Wzorem dorosłych młodzież wybiera swoich przedstawicieli do Samorządu Szkolnego.
•    1996- Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Rada Szkoły wybierają nowego Patrona szkoły.
•    27. 01. 1998- Uchwałą Zarządu Miasta nadane zostaje szkole imię Janusza Korczaka oraz prawo do posiadania własnego sztandaru.
•    23. 10. 1998- Uroczyste wręczenie sztandaru.
•    Od 17. 04. 1986- Dyrektorem szkoły była Pani mgr Alicja Suseł, a od 1.09. 1991 r. obowiązki wicedyrektora pełniła Pani mgr inż. Janina Matyjewicz.


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16, KTÓRZY SĄ DUMĄ I CHLUBĄ SZKOŁY:

 • Marek Niedojadło - malarz (wystawy w Niemczech, Tarnów - pracownia malarska na ul. Lwowskiej),
 • Andrzej Zieliński - aktor,
 • Ryszard Żądło - Przew. Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie,
 • Jerzy Fidowicz - mgr inż. Budownictwa,
 • Tomasz Klimczak - duchowny (ok. Wrocławia),
 • Beata Kalisz - stomatolog, Tarnów,
 • Aneta Kalisz - lekarz chorób tropikalnych,
 • Dariusz Kulczyk - stomatolog,
 • Stanisław Knapik - Telewizja Polska o./Kraków,
 • Tomasz Knapik - TVN,
 • Barbara Pawłowska - lekarz (Dębica),
 •  Wojciech Suseł - lekarz,
 •  Krzysztof Rodak - były wiceprezydent Tarnowa, dyr. MPEC,
 •  Paweł Studziński - notariusz,
 •  Tomasz Mikos - ekspert wypadków drogowych (współpraca z sądem),
 •  Łukasz Kłusek- oficer policji, komisarz,
 •  Przemysław Kłusek- aspirant,
 •  Marek Syrek - sędzia,
 •  Maciej Syrek - doktor, mikrobiolog,
 •  Jakub Fenrych - doktor teologii,
 •  Marek Rojek - mgr farmacji,
 •  Dariusz Barszczewski - architekt,
 •  Patrycja Gruca-Wójtowicz - Dyr. Progr. Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, mgr ekonomii,
 •  Tomasz Olbratowski - dziennikarz radiowy, Radio RMF FM,
 •  Michał Matyjewicz - mgr ekonomii,
 •  Wojciech Matyjewicz - mgr inż. Informatyki,
 •  Maciej Duda - b. Prezes Zarządu Mościckiej Fundacji Kultury,
 •  Tomasz Zaliszewski - perkusista zespołu Budka Suflera,
 •  Krzysztof Kogut - doktor, wykładowca AGH,
 •  Wojciech Majchrzak - koszykarz (Ekstraliga),
 •  Jacek Sulowski - koszykarz (Ekstraliga),
 •  Bogdan Sakowicz - docent, AWF,
 • Sławomir Gaudyn - aktor,
 • Sławomir Golonka- Rada Nadzorcza PKN Orlen,
 • Wioletta Słodek - mgr farmacji,
 • Łukasz Jewuła - plastyk, właściciel firmy reklamowej,
 • Katarzyna Barnaś - prawnik,
 • Joanna Wiśniowska - psychiatra,
 • Anna Zięba - Wielgus - stomatolog,
 • Wioletta Tyrka - lekarz,
 • Agnieszka Pawlik - mgr farmacji,
 • Marta Peter - muzyk, nauczyciel w szkole muzycznej,
 • Robert Drwal - optyk,
 • Lucyna Wolanowska - nauczyciel,
 • Krystyna Ciupryk - nauczyciel,
 • Mirosław Ilków - nauczyciel,
 • Ewa Pająk - nauczyciel,
 • Wiesława Rodak - nauczyciel,
 • Anna Fortuna - nauczyciel,
 • Małgorzata Krawczyk - Trybulska - nauczyciel,
 • Krzysztof Golonka - współwłaściciel firmy Renault,
 • Witold Gut - właściciel firmy Renault,
 • Tomasz Knot - informatyk,
 • Ewa Knot - psycholog,
 • Paweł Małek - mgr ekonomii,
 •  Leszek Krzemiński - muzyk, mgr muzykologii,
 •  Monika Pochwałowska - mgr farmacji,
 •  Paulina Pochwałowska - lekarz,
 •  Magdalena Guziak - nauczyciel,
 •  Kinga Sobecka - pracownik socjalny (Dąbrowa Tarnowska),
 •  Katarzyna Bryk - ASP Kraków, firma reklamowa,
 •  Agnieszka Bryk - mgr praw i wielu, wielu innych.


GIMNAZJUM NR 7 W TARNOWIE
                                                                                                                  (tekst autorski Gimnazjum Nr 7 w Tarnowie)

    Szkoła jest instytucją, która wychowuje przez wszystko, co ją stanowi. Nie można roli wychowawczej szkoły sprowadzić wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy różnego rodzaju akcji. Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tego procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

    „Jesteśmy po to- aby działać i kochać”. To motto widnieje przy wejściu do naszej szkoły- Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi- z okazji nadania jej imienia Janusza Korczaka. Ta mądra myśl naszego patrona przewija się w codziennej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczycieli naszej szkoły.

    Przyjmując imię Janusza Korczaka szkoła przyjęła sobie za cel swojej praktyki wychowawczej i dydaktycznej wykorzystywać jego idee. W gimnazjum staramy się dbać o to, aby dzieci mogły rozwijać swoje uzdolnienia i talenty, a przez to spełniać swoje marzenia. Realizują je m.in. należąc do zespołów artystycznych oraz działając w różnych kołach zainteresowań. Nad rozwojem ich zdolności czuwa grono pedagogów bogatych w doświadczenia i wiedzę.

    Rodzice ufundowali sztandar, który od tej pory stał się naszą wizytówką i towarzyszy nam we wszystkich ważnych uroczystościach. Jest ważnym elementem symboliki związanej z Januszem Korczakiem.
    Corocznie w naszej szkole uczniowie i nauczyciele przygotowują uroczysty apel z okazji Święta Patrona Szkoły. Oprócz uroczystego apelu uczniowie przygotowują również „coś na wesoło” lub przedstawiają scenki związane z twórczością naszego patrona. Odbywają się też liczne konkursy: literackie, plastyczne, muzyczne, dotyczące twórczości i sylwetki Janusza Korczaka.

    Korzystając z doświadczeń innych szkół, których patronem również jest Janusz Korczak, w tym roku szkolnym chcemy stworzyć Tablicę Absolwentów naszej szkoły, która zawierałaby cechy, jakie chcemy wykształcić w naszych wychowankach, cechy ucznia korczakowca. Wiążą się one z idea naszego patrona, który uczył dzieci obowiązku i punktualności, dobroci, uczciwości, tolerancji, szacunku dla siebie i innych, szacunku do prawa i samodzielności.

    Jaka jest nasza szkoła?

    Gimnazjum nr 7 jest szkołą, która rozwija zainteresowania uczniów poprzez różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, takie jak: koła taneczne, teatralne, muzyczne, sportowe, wędkarskie, dziennikarskie, plastyczne oraz wiele przedmiotowych. Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu oraz nowoczesną salę audiowizualną. Posiadamy również czytelniane centrum multimedialne oraz specjalistyczny sprzęt komputerowy do kształcenia osób niedowidzących.

   Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Tutaj młodzi ludzie nie tylko przyswajają wiedzę, ale Mini mundial 2000-2001.JPGrównież mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i realizowania swoich marzeń. Nauczyciele starają się im pomagać, inspirować, zachęcać, pomagać uwierzyć w swoje możliwości, biorąc przykład z Janusza Korczaka, który kładł duży nacisk na rozwój ekspresji artystycznej, wyrażanej tańcem i działalnością artystyczną, zaspokajaniu potrzeb swoich wychowanków tak ważnych dla ich prawidłowego rozwoju. Korczak mówił: „Szkoła tworzy rytm godzin, dni i lat. Urzędnicy szkoły mają zaspokajać potrzeby młodych obywateli. Dziecko jest istota rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności swego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucane rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współdziałanie.”

      Szkoła nasza cieszy się dobrą opinią w środowisku i poza nim. Nasi absolwenci są oceniani bardzo dobrze. Obserwujemy ich losy i postępy w liceach i innych szkołach ponadgimnazjalnych.
    W naszej placówce wszyscy uczniowie objęci są nauką pływania oraz nauka tańca towarzyskiego. Co roku mają też możliwość uczyć się oraz doskonalić swoje umiejętności w jeździe na nartach w ramach „Białej szkoły”. Ponieważ jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi, tak jak nasz patron otaczamy opieką każde dziecko w potrzebie, zarówno zdrowe jak i to, które z powodu różnych niepełnosprawności ma odmienne potrzeby edukacyjne. Biorąc przykład z Janusza Korczaka stawiamy każdemu dziecku takie wymagania, jakim może sprostać zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej. Stymulujemy rozwój osobowy każdego ucznia tak, aby w przyszłości mógł odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i wypełniać z powodzeniem różne role społeczne.

    Uchodzimy za szkołę podejmującą wiele różnych działań wychowawczych, którym przyświecają idee i myśli Korczaka, bo jak mówił nasz patron: „Trzeba być ostrożnym w działaniach a śmiałym w marzeniach”. Dlatego z rozwagą i zdrowym spojrzeniem na sprawy dziecka podchodzimy do naszej pracy wychowawczej i dydaktycznej dostarczając przy tym (podobnie jak nasz patron) naszym uczniom możliwości korzystania z różnych form aktywności twórczej. Korczak w swej pracy wychowawczej zabiegał o to, by jego wychowankowie obcowali z różnymi dziedzinami sztuki. To rozwijało uzdolnienia dzieci i dostarczało im radości płynącej z estetycznych przeżyć. Nasze koło teatralne osiąga wiele sukcesów zarówno w szkole, gdzie uświetnia swoimi występami wszystkie uroczystości, jak również na różnego rodzaju konkursach poza szkołą np. Przegląd teatrów szkolnych „Maska”.

    Organizujemy wiele konkursów na szczeblu szkolnym: powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci niepełnosprawnych, międzyszkolny konkurs ortograficzny, konkurs literacki, Targi Zdrowej Żywności promujące zdrowie, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Przyroda to także my”.

    Nasza szkoła posiada własną gazetkę szkolną pt. „Siódemka”, w ramach której działa prężnie zespółdziennikarski pod opieką naszego polonisty. Co roku nasza gazetka cały swój numer poświęca naszemu patronowi.
    Dla uczniów mniej zdolnych w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i innych przedmiotów. W szkole są prowadzone programy profilaktyczne m.in.: Trening Zastępowania Agresji, na którym to młodzież uczy się, w jaki sposób inny niż przemoc radzić sobie w życiu.Targi zdr.zywn. 2002r..JPG

    Warto wspomnieć, ze jesteśmy szkołą posiadającą Certyfikat „Szkoła z Klasą” oraz Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, w tym kierunku podejmujemy bardzo wiele działań np.: akcja „Szklanka mleka” lub Targi Zdrowej Żywności, które cieszą się powodzeniem w środowisku lokalnym. Podczas targów do naszej szkoły przychodzi wiele osób i bierze w nich udział wiele szkół promując zdrowie. Zabawa podczas targów jest super.

    Podsumowując nasuwa się taka myśl, że to dziecięce marzenia są inspiracją do naszej pracy, pracy wychowawców, nauczycieli, pedagogów, napędem do twórczych działań, takich które sprostają oczekiwaniom naszych uczniów, dadzą nam zapał, motywację, chęci do dalszej owocnej pracy.

Kalendarium wydarzeń (fragmenty):
                
Rok szkolny 1999/2000

1 września 1999 r.
Uroczysta inauguracja działalności Gimnazjum Nr 7 w Tarnowie. Na pierwszym szkolnym apelu wicewojewoda miasta Tarnowa Pan Jacek Łabno wręczył nominację na dyrektora placówki Pani Annie Cieplińskiej.
W pierwszym roku działalności gimnazjum utworzono 8 oddziałów klasowych, a ogólna liczba uczniów wynosiła 197.

11 września 1999 r.
    „Gimnazjalne Pielgrzymowanie”.
Po raz pierwszy spod Gimnazjum wyrusza piesza pielgrzymka do Tuchowa. Biorą w niej udział nie tylko uczniowie, ale również rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Pielgrzymkę przygotował i poprowadził ksiądz Jerzy Kawik.
Młodzież pielgrzymowała pod hasłem według słów Jana Pawła II: „Umiejcie uszanować ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek”. Od tego czasu „gimnazjalne pielgrzymowanie” stało się tradycją szkoły.

14 października 1999 r.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”.
Święto Komisji Edukacji Narodowej- a więc dzień, w którym uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za trud i pracę w nauczaniu i kształtowaniu ich postaw.

11 listopada 1999 r.
   „Polsko już nie jesteś niewolnicą...”
Święto Niepodległości- uroczysta akademia uświetniona recytacjami i śpiewem szkolnego chóru pod kierunkiem Pani Małgorzaty Matras.

9 maja 2000 r.
   „Dni Europy”.
Młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w konkursie „Młodzież dla Europy” organizowanym pod patronatem 21. Konkurs -Lancuch choinkowy- 2000r..JPGprezydenta Tarnowa Pana Józefa Rojka. Dwaj uczniowie naszego gimnazjum: Dominika Dubiel i Błażej Kamiński otrzymali wyróżnienia w konkursie.
Uczniowie gimnazjum bardzo chętnie brali udział w różnych imprezach organizowanych na forum miasta:
- w rocznicę napaści Niemiec na Polskę- 1 września,
- w 60 rocznicę napaści ZSRR na Polskę pod Grobem Nieznanego Żołnierza,
- w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

23 maja 2000 r.
   „Nasza mała ojczyzna”.
Nie zabrakło też wycieczek:
- do Krakowa, gdzie młodzież zwiedziła „Królewski szlak”,
- wędrówki ścieżkami Tarnowa, owocem wędrówki były wspaniałe albumy,
- rajd szlakiem Kazimierza Brodzińskiego.
Od pierwszych dni roku szkolnego działała w naszym gimnazjum 51 Drużyna Harcerska im. Alka Dawidowskiego pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gackowskiej, w której to uczniowie zdobywali różne sprawności harcerskie.
Prężnie też działało Koło Wędkarskie „Twister”. Opiekun koła Pan Ryszard Kosmala zabierał uczniów na „wędkowanie” na Bobrowniki.

   „Upływa szybko czas...”
I tak pierwszy rok naszego gimnazjum dobiegł końca. Był to pracowity rok zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Zapracowaliśmy sobie na wyróżnienia i nagrody.

Rok szkolny 2000/2001

1 września 2000r.
    „Czas do szkoły czas”.
Do naszej szkoły przybyli nowi uczniowie, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. I tak zainaugurowany został drugi rok nauki.

17 września 2000r.
    „W hołdzie ofiarom mordów stalinowskich”.
Reprezentacja naszego gimnazjum uczestniczyła w odsłonięciu Pomnika Ofiar Stalinizmu w Tarnowie. „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie- zapomnij o mnie”.

24 kwietnia 2001r.
    „Koncert, Koncert...”
W ramach obchodów roku Paderewskiego w dworku w Kąśnej Dolnej odbył się koncert fortepianowy, w którym20. 3 maj 2000r..JPG uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum. Równocześnie uczniowie zapoznali się z historią dworku jak i oglądali pamiątki pozostawione po wybitnym polskim pianiście Ignacym Paderewskim. Koncert ten odbył się w ramach realizacji projektu „Postaci Tarnowa- nasi poprzednicy”. Zakończenie tego projektu miało miejsce 5 czerwca w naszym gimnazjum. Uczniowie przygotowali liczne albumy poświęcone wybranym postaciom związanym z ziemia tarnowską i Tarnowem, przygotowali ciekawą wystawę oraz wspólnie z nauczycielami koordynującymi ten projekt wydali broszurę o poznanych postaciach. Najlepsze prace zostały nagrodzone.


29 maja 2001r.
    „Tarnów moje miasto”- konkurs plastyczny.
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z tarnowskim malarzem Panem Janem Matrasem, który opowiedział im o architekturze starego Tarnowa, a następnie ocenił przygotowane przez uczniów prace poświęcone omawianej tematyce. Wyróżnionych zostało 10 prac.

czerwiec 2001r.
    „Zielona Szkoła- Szczawnica 2001”.
Uczniowie klas pierwszych część zadań ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej realizowali w terenie. Wyjechali do Szczawnicy, gdzie na terenie Pienińskiego Parku Narodowego rozpoznawali nazwy roślin i słuchali prelekcji pracownika Parku. Oprócz tego zwiedzili Zamek w Niedzicy i zaporę. A wieczorem czekała na nich świetna „ekologiczna” dyskoteka.

Rok szkolny 2001/2002

3 września 2001r.
    „Po raz trzeci...”
To trzeci rok działalności naszego gimnazjum- mamy coraz więcej uczniów.

11 listopada 2001r.
    „Ojczyznę wolną- racz zachować Panie...”
Kolejna rocznica odzyskania niepodległości była obchodzona w naszym gimnazjum bardzo uroczyście. Uczniowie wszystkich klas wzięli w niej udział. Odpowiednią oprawę nadała uroczystości scenografia pędzla tarnowskiego malarza Jana Matrasa, a flagi w barwach narodowych dopełniły całość.

6 grudnia 2001r.
    „Mikołajki”.
Działające w naszym gimnazjum Koło Młodego Psychologa odwiedziło przedszkole integracyjne. Uczniowie recytowali wiersze Brzechwy, bawili się z dziećmi, były też upominki. Nasze gimnazjum odwiedził Mikołaj! Mikołaj rozdawał cukierki i uśmiechy.

13 grudnia 2001r.
    „20 rocznica Stanu Wojennego”
Delegacja naszego gimnazjum uczestniczyła w uroczystej mszy w kościele Ojców Filipinów, a następnie złożyła kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

19 grudnia 2001r.
    „Już śpiewaj kolędę gwiazda pada gdzieś w dół...”
Wigilijny wieczór w naszym gimnazjum- tradycyjne spotkanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Nie zabrakło kolędowania i składania sobie życzeń. Program artystyczny pt. „Aby nam nie zgasło światło”, przygotowany został przez koło teatralne pod kierunkiem Pani Barbary Muchowicz.

13 kwietnia 2002r.
    „Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej”.
Zespół wokalno - instrumentalny naszego gimnazjum prowadzony przez panią Wiesławę Cicha i Małgorzatę Matras zajął I miejsce w grupie szkół gimnazjalnych.

14 kwietnia 2002r.
    III inauguracja projektu „Nieść chętną Pomoc”.
Podczas całego roku uczniowie doskonalili swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W konkursie uczestniczyło 6 szkół - 11 drużyn. Nasze gimnazjum reprezentowały 2 drużyny. 4 czerwca nastąpiło zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

14-15 maja 2002r.
    „Egzamin...”
Po raz pierwszy uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Były nerwy i zadowolenie- to takie proste. Zegar jednak odmierzał nieubłagalnie czas egzaminu, a zadań do rozwiązania było dużo.

21 czerwca 2002r.
    „Lato czeka...”
Dobiegł końca kolejny rok nauki i czeka na wszystkich miła nagroda w postaci wypoczynku. Za całoroczna pracę uczniowie otrzymali świadectwa i gratulacje.

Rok szkolny 2002/2003

1 września 2002r.
Rok szkolny zainaugurowała msza św. W kościele parafialnym, po czym młodzież udała się do szkoły, gdzie powitała uczniów Pani dyrektor Anna Cieplińska. Podczas uroczystości wspomniano tragiczne dni września 1939 roku.
    „Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała...”
63 rocznica wybuchu II wojny światowej - aby uczcić uroczystość uczniowie klasy II oraz harcerze wzięli udział w apelu za poległych pod Pomnikiem Męczeństwa.

18 grudnia 2002r.
    „Gimnazjalny jarmark - Niemiecki”.
Celem tego jarmarku było propagowanie w naszej szkole języka niemieckiego i zapoznanie się ze zwyczajami bożonarodzeniowymi panującymi w krajach niemieckojęzycznych. Można było popróbować także wypieków świątecznych.

22 grudnia 2002r.
    „Gwiazda na niebie zajaśniała...”
Wigilia w naszym gimnazjum jest obchodzona uroczyście: łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i serdeczne życzenia. W ten świąteczny nastrój wprowadzili uczniowie z Koła Teatralnego, które przygotowało „jasełka”.

6 stycznia 2003r.
    „VIII Konferencja Doradczo- Metodyczna Nauczycieli Edukacji Integracyjnej”.
Celem tej konferencji było doskonalenie metod pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w oddziałach integracyjnych.
Forma konferencji opierała się na zajęciach praktycznych w klasie integracyjnej naszego gimnazjum przez Panią Katarzynę Mikrut.
    „Gdyby wszyscy byli silni jak konie
    Gdyby każdy miał to samo
    Nikt nikomu nie byłby potrzebny”
                /Ks. Jan Twardowski

Kluczowym punktem tej konferencji było wręczenie przez Panią inspektor Danutę Ciszek dokumentu nadającemu naszej szkole nazwę „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi”. Wielki to dzień dla naszego gimnazjum.

10 kwietnia 2003r.
    „Nasz Europa”.
Szkolne forum edukacyjne miało przybliżyć i pokazać, że uczniom znana jest tematyka związana z Unią Europejską. Szkolne forum europejskie 2003r..JPGUczniowie przygotowali wystawę prac o państwach unijnych, przygotowali potrawy krajów Unii, popisywali się tańcami i programem artystycznym.

12 kwietnia 2003r.
    „IV Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny”.
Już po raz IV uczniowie tarnowskich gimnazjów zmagali się w kategoriach: wiedza, plakat, drama, fotografia.

15 kwietnia 2003r.
    „Szkolny konkurs kartek wielkanocnych w języku niemieckim”.
Uczniowie zaprezentowali pięknie wykonane kartki - wybierać było w czym.

18 czerwca 2003r.
    „Do mety się przybywa...”- wakacje.
To był pracowity rok- dużo konkursów, wiele wrażeń i wiele wspomnień.
Oprócz wymienionych konkursów uczniowie również brali udział:
- w Międzygimnazjalnym Konkursie Fotograficznym przygotowanym przez nasze gimnazjum zatytułowanym „Moje miasto, mój region w moim obiektywie”, w którym nasz uczeń Maciej Kuczyński zajął II miejsce.
- w Mistrzostwach Szkoły w Wędkarstwie Spławikowym.

Rok szkolny 2003/2004

19 grudnia 2003r.
    „Wigilie klasowe”.
Każda klasa przygotowała własną wigilię. Uczniowie zasiedli przy wigilijnym stole przybranym bożonarodzeniowymi ozdobami. Wspólnie przełamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

styczeń 2004r.
    „Biała szkoła”.
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w „białej szkole” w Gliczarowie Górnym koło Zakopanego. Tatry witały młodzież swą potęgą i dodawały sił do trudnej nauki szusowania po górskich stokach. Uczestnicy również zapoznali się z niebezpieczeństwem panującym w górach i zostali pouczeni prze pracownika GOPR-u jak zachować się na górskich szlakach.
    „Dla dzisiejszego świata Janusz Korczak jest symbolem prawdziwej religii i prawdziwej moralności”. /Jan Paweł II/
Przygotowując się do nadania szkole imienia patrona rozpisano wiele konkursów mających na celu zapoznanie się z sylwetką i życiorysem wybitnego pedagoga Janusza Korczaka:
 - konkurs twórczości Janusza Korczaka,
 - konkurs biograficzny „Nasz patron Janusz Korczak”,
 - konkurs plastyczny „Album o Januszu Korczaku”, „Portret Korczaka”, „Projekt okładki książki Janusza Korczaka”, „Ilustracje do książki Janusza Korczaka”,
 - konkurs dla uczniów klas I dotyczący powieści „Król Maciuś Pierwszy”.

25 marca 2004r.
    „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.
Święto naszej szkoły- uroczystość nadania imienia szkole i prawa do posiadania sztandaru. Uchwałą Rady MiastaNadanie imienia Gimn.1.JPG Tarnowa z dnia 20 listopada 2003 Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymało imię Janusza Korczaka oraz prawo posiadania sztandaru. Uroczystość rozpoczęła Msza św. W kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Prałat Adam Kokoszka, dokonał również poświęcenia sztandaru. Dalsza część uroczystości odbyła się w kinie „Marzenie”. Przybyli na nią zaproszeni goście. Program artystyczny przygotowała młodzież szkolna. Następnie wszyscy poszli do budynku szkoły, aby obejrzeć okolicznościową wystawę. Była to piękna uroczystość, dlatego pozostała na długo w naszej pamięci.

kwiecień 2004r.
    „V Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej”.
Patriotycznie było na scenie, gdy śpiewał chór naszego gimnazjum „Cantore”, który zajął I miejsce w kategorii wokalno- instrumentalnej szkół gimnazjalnych.

Rok szkolny 2004/2005

14 października 2004r.
    „Serdeczni Wam Dziękujemy – Nauczyciele:
    Za słowa, co potrafią ostrzegać, a nie zawstydzą
    Za uśmiech serdeczny, jak matki szczere uczucie,
    Za pracę i cierpliwość, za dobre i wnikliwe oczy”.

25 stycznia 2005r.
    „Szopki w naszym regionie”.
Uczniowie klas integracyjnych w ramach realizacji ścieżki regionalnej pojechali na wycieczkę do Tuchowa w celu obejrzenia ruchomej „szopki”. Była to nagroda wygrana przez młodzież przy przygotowywaniu kiermaszu bożonarodzeniowego.

7- 11 marca 2005r.
    „Białe szaleństwo”.
Kolejny wyjazd uczniów na zimową szkołę do Gliczarowa. Pogoda dopisała. Zjazdy na nartach, na sankach były rozrywką, a dla niektórych nauką.

25 marca 2005r.
    „Święto patrona szkoły”.
Cała uczniowska brać uczestniczyła w obchodach święta patrona szkoły Janusza Korczaka. Odbyła się uroczysta msza św. i akademia poświęcona postaci Korczaka.

2 kwietnia 2005r.
    „Byłeś dla nas nauczycielem i drogowskazem...”
Smutny to dla nas wszystkich dzień, zmarł nasz ukochany papież Jan Paweł II.  Aby uczcić jego pamięć odbyła się uroczysta msza św. w kościele parafialnym w intencji zmarłego, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie. Przygotowano również program słowno- muzyczny dotyczący życia papieża.

czerwiec 2005r.
    „I już koniec roku”.
Koniec roku szkolnego to miła chwila dla tych, co pracowali przez cały rok i mogą pochwalić się dobrym świadectwem. Zasłużyli na wypoczynek, nie mają się czego wstydzić.

Rok szkolny 2005/2006

1 września 2005r.
Znów zadzwonił dzwonek. Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po mszy św. w kościele parafialnym uczniowie i nauczyciele udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Honorowym gościem był wiceprezydent Tarnowa Pan W. Magdoń.

29 listopada 2005r.
    „II Konkurs Recytatorski im. Jana Twardowskiego”.

Tym razem uczniowie klas integracyjnych przygotowali wiersze Jana Brzechwy.


Rok szkolny 2006/07

wrzesień 2006r.
Początek nowego roku szkolnego w naszym gimnazjum- wielkie nadzieje, dużo emocji, nowi koledzy i nauczyciele. Witamy uczniów klas I.

16 września 2006r.
    „Pielgrzymka do Tuchowa”.
To tradycja naszej szkoły, z której jesteśmy dumni. Co roku jest nas więcej, bo uczestniczą również nasi byli uczniowie.

grudzień 2006r.
    „Szopki polskie”.
Młodzież zapoznała się z techniką malowania na szkle. Wykonane zostały piękne witraże, anioły, choinki świąteczne. Prace zostały wystawione na sprzedaż na kiermaszu świątecznym.

wigilia 2006 r.
    „Jest taki dzień ciepły, choć grudniowy...”
Tradycja wigilii w naszym gimnazjum jest żywa. Tego dnia przy jednym stole zasiadają uczniowie, nauczyciele i personel administracyjny oraz emerytowani nauczyciele, by złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem.

21 marca 2007r.
    „Ortografia na wesoło”.
Po raz VI dobył się konkurs ortograficzny, brało w nim udział 15 uczestników.

3 maja 2007r.
    „Konkurs Piosenki Patriotycznej”.
Patronem tegorocznego konkursu było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tarnowie. Nasi uczniowie otrzymali wyróżnienie w konkursie.

5 czerwca 2007 r.
Odbyła się w naszym gimnazjum konferencja poświęcona sprawom kształcenia uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i pedagodzy szkolni.

17 września 2007r.
    „Z dalekiego Kazachstanu szli do Niepodległej...”
Symboliczna data dla Polaków, która zawsze będzie przypominać o sowieckiej agresji. Uczniowie złożyli hołd pomordowanym w radzieckich więzieniach.

22 września 2007r.
    „Polichty, Jamna, Oświęcim”.
Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny przystąpili do realizacji programowych ścieżek edukacyjnych. Klasy I wyruszyły na Polichty, klasy II na Jamną, a klasy III na wycieczkę do Oświęcimia.

16 październik 2007r.
    „Święto KEN, ślubowanie klas I, święto patrona”.
Wyjątkowy dzień dla społeczności uczniowskiej. Dużo emocji i zadumy nad postacią patrona Janusza Korczaka. Uczniowie wszystkich klas przygotowali własny program artystyczny poświęcony patronowi. Były to krótkie inscenizacje przeplatane śpiewem chóru szkolnego.

7 listopada 2007r.
    „Spotkanie z postacią ks. Jana Twardowskiego”
W Sali Lustrzanej w Tarnowie odbył się finał wyżej wymienionego projektu pod patronatem bpa Wiktora Skworca i prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Uczniowie naszego gimnazjum biorący udział w tym projekcie zostali nagrodzeni i wyróżnieni.

11 listopada 2007r.
    „Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów”.
W auli naszego gimnazjum odbył się koncert przygotowany przez grupę młodzieży z Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”. Koncert był elementem wystawy poświęconej synom ziemi tarnowskiej zamordowanym w Katyniu.

12- 16 listopada 2007r.
    „Patron mojej szkoły- portret życiem pisany”.
W ramach miejskiego projektu edukacyjnego poświęconego patronowi szkoły zorganizowana została biograficzna wystawa. Wystawa obejmowała prezentację zbiorów, pamiątek i artykułów będących w posiadaniu szkół o swoim patronie. Nasza szkoła również zaprezentowała swe zbiory.

21 listopada 2007r.
    „Zdrowa żywność + aktywność= zdrowy nastolatek”.
Pod takim hasłem przebiegały VII Targi Zdrowej Żywności w naszym gimnazjum. Jak zwykle dużo smakołyków, wyszukane potrawy i zdrowy styl życia. Najlepszy produkt targów został nagrodzony przez komisję.

13 stycznia 2008r.
    „Gramy do końca świata...”
Nasze gimnazjum uczestniczyło w zorganizowanym koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież przygotowała program wokalno- taneczny.

18 marca 2008r.
    „VI Powiatowy Konkurs Recytatorski im Ks. J. Twardowskiego”.
Konkurs adresowany był do wszystkich placówek integracyjnych naszego powiatu. W tym roku młodzież recytowała wiersze M. Konopnickiej. Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i gimnazja. Program artystyczny przygotowało Koło Teatralne naszego gimnazjum oraz chór szkolny. Pierwsze miejsce zajął uczeń naszego gimnazjum: Adam Jarmuła.

22-23 marca 2008r.
„Dni otwarte szkoły”.
Dni te zorganizowane zostały w celu zapoznania uczniów szkół podstawowych z naszym gimnazjum. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie pt. „Mały Książę”, któremu oprawę muzyczną nadał chór szkolny. Uczniowie zwiedzili szkołę i poinformowani zostali o zasadach naboru.

8 kwietnia 2008r.
    „VII Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z dziewięciu gimnazjów Tarnowa i powiatu. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością zasad ortograficznych.

14 kwietnia 2008r.
    „Wybieramy idola...”
Po raz pierwszy w naszym gimnazjum odbył się konkurs piosenki dla uczniów z klas integracyjnych. W wyniku tego konkursu wyłoniono uczniów, którzy będą reprezentować nasze gimnazjum na Integracyjnym Festiwalu w Zbylitowskiej Górze.

18 czerwca 2008r.
    „Żegnaj gimnazjum nr 7...”
Uczniowie klas trzecich na uroczystej akademii podziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trzy lata pracy z nimi. Dużo było ciepłych słów, śmiechu i żartów.

20 czerwca 2008r.
    „Lato czeka...”
Upragniony odpoczynek po roku pracy. Wszyscy uczniowie czekali na ten dzień, kiedy to otrzymają świadectwa i nagrody. Jednak nie dla wszystkich był on szczęśliwy, niektórzy muszą popracować jeszcze przez wakacje.

Rok szkolny 2008/2009

1 września 2008r.
    „Witaj szkoło”.
Szkolne mury znów tętnią życiem. Z wakacji wrócili uczniowie klas II i III, a po raz pierwszy zawitali uczniowie klas I. Pani dyrektor Anna Cieplińska serdecznie wszystkich powitała i życzyła owocnej pracy. 1 września to również dzień szczególnie ważny dla Polaków- agresja niemiecka na ziemie polskie. Trudno nie wspominać o tych wydarzeniach. Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w uroczystym apelu pod Pomnikiem Ofiar Męczeństwa na ulicy Narutowicza.

26 października 2008r.
    „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Nauczyciele naszego gimnazjum wzięli udział w Mistrzostwach w piłce siatkowej dla nauczycieli o Puchar Wiceprezydenta Tarnowa. Rozgrywki miały miejsce w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Rezultat był pomyślny, bo zajęli I miejsce. Gratulujemy!!!

7 listopada 2008r.
    „90 rocznica odzyskania Niepodległości”.
To szczególna dla Polaków rocznica, po 123 latach niewoli ziemie polskie uzyskały niepodległość. Młodzież wspominała te czasy w montażu słowno- muzycznym, przygotowanym przez Panią Annę Ciszewską, Małgorzatę Matras i Wiesławę Cichą. Uczniowie oddali poległym hołd za wolność naszej ojczyzny.

                                        (Obydwa teksty ukazały się w numerze 19 Wielkiego Przewodnika: Tarnów – Strusina, 2009 r.)

 

Zapraszamy do galerii zdjęć HISTORIA SZKOŁY W OBIEKTYWIE


 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19