ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Zakres działalności

 1. Zespół zapewnia bazę dydaktyczną i lokalową szkołom wchodzącym w jego skład oraz organizuje ich funkcjonowanie.

 2. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w statucie Zespołu, a  w szczególności:

  1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły wchodzącej w jego skład,

  2) zatrudniania wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i dba o podnoszenie jej kwalifikacji,

  3) zapewnienia odpowiednie warunki nauczania, w tym bezpieczne warunki odbywania zajęć i przebywania uczniów na terenie szkoły oraz podczas zajęć pozaszkolnych,

  4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wzbogacanie wyposażenia pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne, doskonalenie metod nauczania, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych,

  5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,

  6) umożliwia absolwentom szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

  7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,

  8) organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów,

  9) zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego korzystania z Internetu podczas zajęć w pracowniach informatycznych poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 3. Szczegółowe formy realizacji zadań i celów oraz zasady i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) są określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

 

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19