ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Treść deklaracji

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2011-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Przestarzała składnia języka HTML (brak znaczników zamykających lub wymaganych atrybutów).
 • Prymitywne formatowanie (puste akapity, tabele bez nagłówków).
 • Wideo nie ma przypisanego deskryptora a obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Występują elementy migające (zbyt szybka animacja).
 • Etykiety linków nie są prawidłowe.

Wyłączenia

 • Wideo, obrazy i animacje zawierają treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub nie zostały przez szkołę wytworzone.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-07-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Bortnowska.
 • E-mail: dyrzso6@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 146558018

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Tarnowa
 • Adres: ul. Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów
 • E-mail: umt@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 146882400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Bandrowskiego 4. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych, równolegle funkcjonuje podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych jest portiernia. Pomieszczenia w budynku opisane są w sposób wizualny - tablica informacyjna, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku placówki korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Korytarze oraz wejścia do sal, pracowni oraz pomieszczeń administracji z poziomu parteru dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych (z wyłączeniem pomieszczeń magazynowych i technicznych). W przypadku komunikacji pionowej szkoła dysponuje urządzeniem umożliwiającym wyjazd osób na wózkach inwalidzkich na pierwsze piętro (schodołaz). Sale lekcyjne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada wind.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacji głosowej udziela pracownik portierni. Toalety na piętrach i parterze dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19